Consultoria energètica per a habitatge unifamiliar aïllat

Aquesta setmana tenim un altre projecte de consultoria energètica realitzat amb èxit per SJ12.

L’objectiu d’SJ12 en aquest encàrrec, va ser realitzar una estimació preliminar de les instal·lacions tèrmiques i d’aigua calenta sanitària per al funcionament d’un habitatge unifamiliar aïllat a Viladecavalls.

portada

Per al càlcul de la demanda energètica, es va utilitzar el programari BIM, CYPECAD MEP, en el qual es modela en 3D l’edifici i es simula energèticament.

Bases de diseny

L’edifici es troba al municipi de Viladecavalls (Barcelona), a una alçada sobre el nivell del mar de 270 m.

Segons la memòria constructiva (hipòtesi 1), es considera una façana conformada per xapa perfilada de zinc, subestructura de perfil tubular, panell de fusta tipus Termochip i placa de guix laminar. Els ponts tèrmics es redueixen al màxim, atès que l’estructura de fusta permet el control dels mateixos d’una forma rigorosa.

SJ12 va plantejar dues hipòtesis en què es milloren els elements envidrats amb vidre triple 4/44/33 (hipòtesi 2), ia més, amb proteccions amb cortines tèrmiques (hipòtesi 3).

Balanç energètic de l’edifici

Atenent únicament a la demanda energètica a cobrir pels sistemes de calefacció i refrigeració, les necessitats energètiques i de potència útil instantània al llarg de la simulació anual es mostren en els següents gràfics:

HIPÒTESI 1

balance energetico om house 1

HIPÒTESIS 2

balance energetico om house 2

HIPÒTESIS 3

balance energetico om house 3

Balanç energètic anual de l’edifici; Anàlisi de guanys i pèrdues

La següent gràfica de barres mostra el balanç energètic de l’edifici mes a mes, comptabilitzant l’energia perduda o guanyada per transmissió tèrmica a l’exterior a través d’elements pesats i lleugers (QTR, op i QTR, w, respectivament), l’energia involucrada en el acoblament tèrmic entre zones (QTR, ac), l’energia intercanviada per ventilació (QVE), el guany intern sensible net (Qint, s), el guany solar net (Qsol), la calor cedit o emmagatzemada en la massa tèrmica de l’edifici ( Qedif), i l’aportació necessària de calefacció (QH) i refrigeració (QC).

HIPÒTESIS 1

analisis 1

HIPÒTESIS 2

analisis 2

HIPÒTESIS 3

analisis 3

Com a resultat al balanç energètic, hem de la demanda energètica total de calefacció i refrigeració en ràtios, kWh / (m² · any) és el següent:

HIPÒTESIS 1 = 23,13  kWh/(m² año)

HIPÒTESIS 2 = 13,79  kWh/(m² año)

HIPÒTESIS 3 = 10,80  kWh/(m² año)


CONCLUSIONS

En totes les hipòtesis de treball, es té en compte la millora de la ventilació mecànica controlada, amb recuperació de calor, ja que la ventilació sense control a partir de façana, penalitza molt la calefacció. No obstant això, és un aparell idoni per garantir les condicions d’estanqueïtat de l’estructura.

– El valor límit de demanda energètica en els quals es compleix la legislació vigent (DB HE1 2013) per a la zona D2, són:

D calefacció edifici límit = 39,5 kWh / (m² any)

De refrigeració edifici límit = 15,0 kWh / (m² any)

Totes les hipòtesis milloren substancialment la demanda energètica mínima que exigeix el CTE.

– La hipòtesi 1, des del punt de vista de demanda energètica és la que es comporta pitjor. La quantia de millora de demanda energètica de la hipòtesi 1 a la hipòtesi 3 és el 34%.

– En la hipòtesi 3 s’aconsegueix el valor de demanda de calefacció de 10,80 kWh / (m²any), inferior al valor desitjat com a valor estàndard de demanda de calefacció (15,00 kWh / (m²any), per a una casa passiva en clima mediterrani.

 

CERTIFICACIÓ DE CALIFICACIÓ ENERGÈTICA

 

Finalemente, s’ha estudiat el model de la hipòtesi 3 a CALENER, tenint en compte la demanda d’ACS i de calefacció amb aerotermia.

 

certificacio energetica om house

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *